Kdaj potrebujem energetsko izkaznico

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice.

Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID-a).

Kdaj izjemoma energetske izkaznice NE POTREBUJEM?

 • za samostojne stavbe z celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2;
 • pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od 1 leta,
 • pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev;
 • pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;
 • za enostavne in nezahtevne objekta;
 • za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev;
 • za stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;
 • pri izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev;
 • pri prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč;
 • za industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev.

Kdaj potrebujem RAČUNSKO energetsko izkaznico?

Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in novozgrajene dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja.

Kdaj potrebujem MERJENO energetsko izkaznico?

Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb.

Namesto merjene energetske izkaznice se lahko izda tudi računska energetska izkaznica, če neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

Javne stavbe

Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

 • 12201 – Stavbe javne uprave,
 • 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 – Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo.

Poleg tega so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski podatki, če je primerno.